Lokalplan for Abelonelundvej vedtaget

https://www.middelfart.dk/Global/Nyheder/Arkiv%202020/Endelig%20vedtagelse%20af%20lokalplan%20199%20-%20boliger%20ved%20Abelonelundvej%20i%20Strib

Byrådet vedtog på deres møde 5. oktober 2020 Lokalplan nr. 199 endeligt. Lokalplanen omfatter et område ved Abelonelundvej og Tubaen m.fl. i den sydøstlige del af Strib

Billede af kort over lokalplanlagt område ved Abelonelundvej i Strib

Planen er udarbejdet på baggrund af konkret ønske om at udvikle et nyt attraktivt boligområde til åben-lav og tæt-lav bebyggelse samt gode rammer for rekreation og fællesskab. Området er derfor disponeret med en markant grøn struktur med opholdsarealer og stier under hensyn til de eksisterende landskabskvaliteter i området.
 
En anden vigtig del i disponeringen af området knytter sig til den lokale håndtering af regnvand, hvor det – grundet begrænsede muligheder for nedsivning – forudsættes, at al regnvand forsinkes i et større regnvandsbassin placeret i en naturlig lavning mod nordvest.
 
Endelig er det nye boligområde planlagt under hensyn til en kommende omfartsvej, der ønskes placeret langs områdets østlige grænse. Den kommende omfartsvej er en vigtig brik i den fortsatte udvikling af Strib og er tænkt som aflastning af de eksisterende vejforbindelser mod Middelfart Midtby og motorvejen.
 
Den eksisterende landbrugsejendom i området forudsættes nedrevet.

Offentliggørelse

Lokalplanen 199 – Boliger ved Abelonelundvej i Strib (pdf)(Åbner i nyt vindue), planen kan endvidere ses på bibliotekerne i Middelfart, Nørre Aaby og Ejby.

Den endelige vedtagelse af planen annonceres på kommunens hjemmeside d. 20. november 2020.

Retsvirkninger

Lokalplanen er bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Ifølge Planlovens § 18 må ejendomme kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen.

Klagemyndighed og gebyr

Hvis du mener, at Byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe beslutningerne i lokalplanen, kan du klage til Planklagenævnet inden d. 18. december 2020.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk(Åbner i nyt vindue) og virk.dk(Åbner i nyt vindue). Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside naevneneshus.dk(Åbner i nyt vindue).

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på Teknik- og miljøforvaltningen (NemID)(Åbner i nyt vindue) eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Teknisk Udvalg

20.november 2020

Skriv et svar