Referat fra 3. møde i udviklingsgruppen

Referat
3. møde – Udviklingsgruppen for Røjlehalvøen


Mødedato/tid25. november 2020, kl. 1900-2100
StedAulby Skole, Mødelokale 2
  
DeltogLokaludvalget: Martin Steen Jensen, Ivan Steffensen, Marc Melgaard, Teddy Nielsen Styregruppen/Byrådet: Regitze Tilma Undergrupperne: Amir Alashlu, Elise Klintholm, Finn Klintholm, Gunnar Glüsing/Johnnie Hvam, Ole Gottrup Projektleder: Vibeke Skøtt Desuden: Nicolaj Andersen
  
Afbud:Styregruppen/Byrådet: Peter Storm, Anni Tyrrestrup, Regitze Tilma Undergrupperne: Elise Klintholm  

 1. Valg af referant
  1. Teddy Nielsen valgt
 2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
  1. Godkendt
 3. Kort statusopdatering fra arbejdsgrupperne:
  (status, udfordringer, success’er)
  1. Natur og biodiversitet – Afventer møde med kommunen 8. december. Der blev rettet en skarp kritik af kommunens tiltag om en ny klimaplan, som man ikke er blevet involveret i. Gruppen mener, at dens arbejde kan være ligegyldigt nu.
  1. Projekt Møllemaden – Er ikke nået videre, er inviteret med til ovenstående møde 8. december.
  1. Aktivitetshus på Aulby Skole – 3. december præsenteres et oplæg til aftale mellem AKI og Middelfart Kommune. Der skal svares tilbage 10.december. Det ventes at AKI indtil videre vil varetage det ”forenings-tekniske” og hjælpe Aktivitetshuset i gang (kræver accept fra bestyrelse på møde 3. december)
  1. Social kontakt – Har afholdt indledende møde, fokuspunkter er indtil videre rekruttering/vidensdeling/transparens.
  1. Trafiksikkerhed – Har modtaget masser af input på Facebook opslag, og trafikale problemområder skal konkretiseres. Der arbejdes områdeopdelt og indsendes/indhentes billeddokumentation. Næste gruppemøde er 15. december.
 4. Kort opsummering af udviklingsgruppens opgave og hvad en lokaludviklingsplan (LUP) er
  1. Styregruppen skal afklare hos kommunen, hvordan de forskellige LUP kan/skal implementeres og forvaltes når de er klar.
 5. Hvordan arbejde vi med begrebet bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål?
  1. Der blev diskuteret bredt, om vigtigheden af begrebet bæredygtighed som skal dække både socialt, økonomisk og på andre måder.
  1. FN 17 verdensmål: De forskellige arbejdsgrupper skal finde ud af om det giver mening at læne sig op ad eller lade sig inspirere af disse i gruppernes arbejde.
 6. Drøftelse af data og resultater fra Kick-off borgermøde (Se bilag 2, 3, 4 og 5 fra dagsordenen)
  1. Kick-off møde: Vibeke havde medbragt materiale indsamlet fra kick-off mødet, der blev reflekteret i 2-mands grupper.
  1. Mulige nye arbejdsgrupper: Unge, fjernvarme, adgang til naturen og en bobler pulje. Der kan dukke nye op undervejs i vores arbejde og eksisterende kan nedlægges.
   1. Unge – medtages under Social Kontakt
   1. Fjernvarme – der offentliggøres planer og historier – vi understøtter hvis der kommer interesserede
   1. Adgang til og faciliteter i naturen – varetages indtil videre af Marc
 7. Drøftelse af forslag til tids- og procesplan (bilag 6)
  1. Vibeke skitserede et forslag til en proces-/tidsplan, med forslag til klarmelding af LUP start 2021.
 8. Arbejdsgrundlag
  1. Udviklingsgruppen
   1. Udarbejdelse af dagsorden
    1. Udarbejdes af formanden. (punkter til dagsorden gerne 7 dage før)
   1. Udarbejdelse af referat
    1. Udarbejdes af referent
   1. Mødefrekvens og tidspunkt
    1. Hver 2. måned. Formanden indkalder
  1. Arbejdsgrupperne
   1. Mødefrekvens efter behov
   1. Tid og sted for møder sendes til formanden, der opdaterer kalender
   1. Beslutningsreferat udarbejdes efter møderne og sendes til formanden, som uploader til onlinearkiv.
  1. Kommunikation mellem møderne
   1. Via email.
  1. Andet
   1. Kommunikation til borgerne
    1. Kommunikationen til Røjlehalvøens beboere bliver minimum per Facebook, vores hjemmeside og på evt. mail liste.
    1. Hjemmeside får tilføjet et menupunkt vedr. udviklingsplanen. Her tilføjes også kalender med datoer for møder såvel i udviklingsgruppen som i undergrupperne.
     Referater fra møderne i udviklingsgrupperne offentliggøres på hjemmesiden.
 9. Eventuelt
  1. NIL

Skriv et svar