Vedtægter

Vedtægter for Røjlehalvøens Lokaludvalg

Formål
§ 1
Lokaludvalget er nedsat i h. t. styrelseslovens § 65d. Udvalgets formål er i h. t. rammebeskrivelsen for lokaludvalgene i Middelfart Kommune
Udvalget formål er i.h.t. rammebeskrivelsen for lokaludvalgene i Middelfart Kommune at medvirke til et bredt samarbejde mellem beboere og foreninger i lokalområdet og at påtage sig de opgaver, som i h.t. beslutninger i Byrådet delegeres ud til lokaludvalget. Endvidere er det lokaludvalgets opgave at støtte idéer og initiativer, som gør det attraktivt at bo i området og synliggøre deres arbejde gennem den lokale presse.
Geografisk område
§ 2
Røjlehalvøens Lokaludvalg dækker Røjle, Vejlby, Aulby, Kustrup, Staurby og Vejlby Fed i Middelfart Kommune, og lokaludvalgets grænser kan ses på vedhæftede kortbilag.
Medlemmer
§ 3
Middelfart Byråd vælger i h. t. styrelseslovens bestemmelser lokaludvalgets medlemmer efter indstilling fra lokalområdets beboere, foreninger og institutioner. Så snart Middelfart Kommune har modtaget meddelelse om de indstillede lokaludvalgsmedlemmer – valgt på et offentligt møde i henhold til § 4 og § 5 – og om lokaludvalgenes konstituering, anses lokaludvalget som godkendt af Middelfart Kommune.
Valgbar er enhver, som på opstillingsdagen er fyldt 16 år og bor i lokalområdet. Stemmeret til lokaludvalget har enhver, som på opstillingsdagen er fyldt 16 år, og som bor i lokalområdet.
Lokaludvalget består af 5 medlemmer og mindst 2 suppleanter.
Et medlem, som fraflytter området og/eller ser sig forhindret i at deltage i udvalgets arbejde, udtræder af lokaludvalget.
Lokaludvalget kan fortsætte sit virke med minimum 3 medlemmer.
Vedtægter for Røjlehalvøens Lokaludvalg

Valg
§ 4
Funktionsperioden er 2 år. Der afholdes valg hvert år i februar måned, hvor skiftevis 2 og 3 medlemmer er på valg. Første gang er i februar måned 2009, hvor 2 medlemmer er på valg.
Opstilling til lokaludvalget sker på et offentligt møde med adgang for alle områdets beboere, interesseorganisationer m.fl. i lokalområdet. Mødet indkaldes med mindst 14 dages varsel gennem den lokale presse og Middelfart Kommunes hjemmeside. Et opstillingsmøde, der tidsmæssigt er sammenfaldende med valg til Middelfart Byråd, må tidligst ske 3 uger før og 3 uger efter det kommunale valg. Suppleanter er på valg hvert år. Indtræder en suppleant i bestyrelsen
er denne altid på valg ved næstfølgende ordinære generalforsamling.
§ 5
På opstillingsmødet indstilles lokaludvalgsmedlemmerne og suppleanterne, hvis rækkefølge bestemmes af deres stemmetal.
Stemmeafgivningen foregår som hemmelig og skriftlig afstemning, og enhver med stemmeret kan afgive 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. I tilfælde af stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater, afgøres placeringen ved simpel lodtrækning.
Lokaludvalgets medlemmer udpeges endeligt af Middelfart Byråd, og Lokaludvalget indsender navne og adresser på de indstillede personer, tillige telefonnummer og e-mail-adresse på formanden samt konstituering af lokaludvalget snarest efter opstillingsmødet til Middelfart Kommune med henblik på godkendelse. Så snart Middelfart Kommune har modtaget navn og adresse på de indstillede medlemmer samt konstitueringen, anses lokaludvalgets sammensætning som godkendt.
Lokaludvalget
§ 6
Lokaludvalget konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Udvalget holder møde efter behov. Udvalgets møder er offentlige.
Lokaludvalget er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed vil formandens stemme være afgørende.
Det er normalt formanden, der tegner lokaludvalget i henhold til de offentlige instanser.
§ 7
På opstillingsmødet i februar forelægges årsberetningen, som indsendes til Middelfart Kommune og offentliggøres på lokaludvalgets hjemmeside.
§ 8
Lokaludvalget har ret til at indkalde eksperter til hjælp med arbejdet.
Vedtægter for Røjlehalvøens Lokaludvalg

§ 9
Regnskabsåret følger kalenderåret, og Byrådet tildeler hvert år lokaludvalget et beløb til udvalgets drift. Lokaludvalget udarbejder, i det omfang det finder det nødvendigt, regnskab, som i så fald revideres og forelægges på opstillingsmødet. (Vælger lokaludvalget at udfærdige regnskab, udpeges tillige uafhængig revisor på opstillings-/årsmøderne).
Ekstraordinære møder
§ 10
Lokaludvalget kan med varsel på minimum 14 dage indkalde beboerne til ekstraordinært møde med henblik på særlige beslutninger, der skal træffes – herunder i forbindelse med eventuelt nyvalg i perioden, ved vedtægtsændringer og ved eventuelt ønske om opløsning af lokaludvalget.
Der skal endvidere indkaldes til ekstraordinært møde, når et forslag herom opnår almindelig stemmeflertal på et opstillingsmøde eller et årsmøde.
Proceduren for nyvalg af lokaludvalgsmedlemmer i valgperioden er som ved ordinært valg.
Vedtægtsændringer og opløsning af lokaludvalget
§ 11
Vedtægtsændringer skal efter indstilling fra lokaludvalget forelægges Middelfart Byråd til godkendelse.
§ 12
Eventuel opløsning af Røjlehalvøens Lokaludvalg sker efter beslutning i Middelfart Byråd, som samtidig beslutter, hvorledes eventuelle aktiver anvendes.

Område
Lokaludvalgets område afgrænses af Strib Lokaludvalg i vest, Båring-Banke Lokaludvalg i Øst og motorvejen i syd. Grænserne er på kortudsnittet markeret med blåt.

Kortskitse findes på Middelfart.dk

Dette indlæg blev udgivet i Lokaludvalget. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *